สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.19 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลวรรณ  พงค์วิฑูรย์
2. เด็กชายศุภกร  มุสิเกตุ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  นวลนุช
2. นางสุภาวดี  แก้วบุบโผ