สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงจารุภัทร  เกตุสุขแสง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลิ่มประเสริฐ
3. เด็กหญิงอารยา  ช่วยเกลี้ยง
 
1. นางณภัทราวี  สงพุ่ม
2. นางกาญจนานาฎ  คุ้มภัย