สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาคิไนย  ช่อผูก
 
1. นางสาวภัทรสร  รัตนบันดาล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.19 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลวรรณ  พงค์วิฑูรย์
2. เด็กชายศุภกร  มุสิเกตุ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  นวลนุช
2. นางสุภาวดี  แก้วบุบโผ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ตั้งกูล
2. เด็กหญิงเบญจภรณ์  วันเพ็ญ
 
1. นางสาวรัตนา  มีใหม่
2. นางกาญจนานาฎ  คุ้มภัย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงจารุภัทร  เกตุสุขแสง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลิ่มประเสริฐ
3. เด็กหญิงอารยา  ช่วยเกลี้ยง
 
1. นางณภัทราวี  สงพุ่ม
2. นางกาญจนานาฎ  คุ้มภัย