สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.37 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธวัชชัย  กรดเสือ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  นิยมจิตร
 
1. นายณัฐชัย  ปานเภรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรวัตร  บัวงาม
 
1. นายราชัย  แป้นถนอม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคชานนท์  พรหมรัตน์
 
1. นายราชัย  แป้นถนอม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลินา  แถวอุทุม
 
1. นายราชัย  แป้นถนอม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  รอดสง
 
1. นายราชัย  แป้นถนอม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  เพbงประพันธ์
 
1. นายนราชัย  แป้นถนอม