สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะสุด สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  ถาวรนุรักษ์
3. เด็กหญิงศศิมา  เอียดแก้ว
 
1. นางมาลี  แนมไสย
2. นางสาวปาริชาติ  สอนจิต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัชฤทธิ์  คชฤทธิ์
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  แป้นเกิด
3. เด็กชายภานุ  กำเหนิด
4. เด็กหญิงเจนนิสา  เซ่งลี้
5. เด็กชายไกรวุฒิ  เพ็ชรหอม
 
1. นางจุลาพร  คชฤทธิ์
2. นางมาลี   แนมไสย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.97 ทอง 8 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  จันทร์นวล
2. เด็กหญิงคตีพัทธ์  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงชินานันท์  ชูแก้ว
4. เด็กชายธนบดินทร์  เจ้ยแก้ว
5. เด็กชายธนากร   พูลแสวง
6. เด็กชายธีรศักดิ์   วาโน
7. เด็กชายปริวัฒน์  ผอมจีน
8. เด็กชายสิทธิเดช  จันทร์นวล
9. เด็กหญิงสุภัสศรา  แซ่ลี่
10. เด็กชายสุรสิทธิ์   บุญมา
 
1. นางจุลาพร   คชฤทธิ์
2. นางมาลี   แนมไสย
3. นางสาวอัญชิสา   แก้วเอียด
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงจันทร์ทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูพันธ์
3. เด็กชายดำรงรักษ์  บุญรักษา
4. เด็กชายธนดล  คงแก้ว
5. เด็กชายปณชัย  กาญจนวิจิตร
6. เด็กหญิงพิชญาภา  สุวรรณคล้าย
7. เด็กชายรุ่งเกียรติ  ชุมยวง
8. เด็กชายวชิรพรรณ   สุกแก้ว
9. เด็กชายวิภพ  วงษ์ด้วง
10. เด็กหญิงวิศินี   พฤฒิสาร
11. เด็กหญิงศศิกาญจน์  คงจันทร์ทอง
12. เด็กชายสาโรจน์  บัวทอง
13. เด็กหญิงสุดารัตน์   ขุนอักษร
14. เด็กชายสุบิน   วาโน
15. เด็กหญิงอภิรัตน  ชูสิทธิ์
 
1. นางสาวอัญชิสา  แก้วเอียด
2. นางจุลาพร  คชฤทธิ์
3. นางมาลี   แนมไสย
4. นางเสาวนีย์  สุนทรานุรักษ์