สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะสุด สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงธัญพร  เอียดแก้ว
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชูเกลี้ยง
3. เด็กหญิงสุภลัคน์  แป้นเกิด
 
1. นางปิยนันท์  เกตุแก้ว
2. นางเสาวณีย์  สุนทรานุรักษ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายชเนนทร  พรหมศร
2. เด็กชายอธิวัฒน์   จันทร์นวล
 
1. นางสาวอัญชิสา   แก้วเอียด
2. นางจุลาพร  คชฤทธิ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงปัทมาพร   คงเขียว
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  หนูทอง
3. เด็กหญิงอนุธิดา   ทองสงค์
 
1. นายสิทธิชัย  ต้นส้ม
2. นางสาวอัญชิสา  แก้วเอียด