สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83.25 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐภัทร  รักษาพล
2. เด็กชายธนวัฒน์  มีคำ
3. เด็กชายอติชาติ  มีแย้ม
 
1. นางสาวธัญติญา  ชอบประกอบกิจ
2. นางเนตรชนก  กลั้งเนียม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ฐิตะโลหะกุล
2. เด็กหญิงฟ้าศิริ  รอดสุขา
3. เด็กหญิงวิภาวดี  แก้วแดง
 
1. นางสาวธัญติญา  ชอบประกอบกิจ
2. นางเนตรชนก  กลั้งเนียม