สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายพงศกร  แทนโป
 
1. นางจรรยา   พงศาปาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 21 1. เด็กหญิงลักษิกา  พรหมเพรา
 
1. นางวรรณดี  พิทักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงชาลิสา  พงศาปาน
2. เด็กหญิงนันทิชา  จันทรชิต
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองรอด
 
1. นางวรรณดี  พิทักษ์
2. นางจรรยา   พงศาปาน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายกฤษฎา  รักแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล  ด้วงหวัง
3. เด็กชายอานัส  หัดหล๊ะ
 
1. นางสาวสำรวย  หนูทิพย์
2. นางสาวแพรวพรรณ  พุดขาว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงพรหมพร  โยมา
 
1. นางจำเนียร  แซ่เล่า