สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคงคาล้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจงาม
 
1. นางรัตนา  กลับดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงอธิติญา  นุ่นนุ้ย
 
1. นางณัฐพร  ภู่พันธ์ตระกูล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงมาริสา  มาเพ็ง
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ขุนทอง
 
1. นายวิชิต  ภูสุมาศ
2. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิติวัตร์  รัตนะ
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ถวิลวรรณ์
 
1. นายวิชิต  ภูสุมาศ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุธาสินี  แสนเดช
 
1. นางสาวกานต์รวี  จินพานิช
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัตญา  ทองลั่น
2. เด็กหญิงสิดาพร  เจยฉิม
3. เด็กหญิงสโรชา  ลี่จ้วน
 
1. นางสาวกานต์รวี  จินพานิช
2. นายถาวร  บุญขวัญ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์ดำ
 
1. นางสาวกานต์รวี  จินพานิช
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายปรเมศวร์  นุ่นนุ้ย
 
1. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติกา  หวานหู
2. เด็กชายชูเกียรติ์  ม้าแก้ว
3. เด็กชายวีระเทพ  อักษรคง
 
1. นายวิชิต  ภูสุมาศ
2. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจารุวัฒน์  เดชสุข
2. เด็กชายทินภัทร  นวลชู
3. เด็กชายปฎิภาณ  ชนะ
 
1. นายวิชิต  ภูสุมาศ
2. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว