สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคงคาล้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกฤษณา  อินทร์ศวร
 
1. นางณัฐพร  ภู่พันธ์ตระกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจงาม
 
1. นางรัตนา  กลับดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงอธิติญา  นุ่นนุ้ย
 
1. นางณัฐพร  ภู่พันธ์ตระกูล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงมาริสา  มาเพ็ง
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ขุนทอง
 
1. นายวิชิต  ภูสุมาศ
2. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิติวัตร์  รัตนะ
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ถวิลวรรณ์
 
1. นายวิชิต  ภูสุมาศ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.5 เงิน 15 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คงสังข์
 
1. นางณัฐพร  ภู่พันธ์ตระกูล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงเมญาวี  วิฑูรย์พันธ์
 
1. นางสาวกานต์รวี  จินพานิช
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุธาสินี  แสนเดช
 
1. นางสาวกานต์รวี  จินพานิช
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกฤษณา  เส้งเซ่ง
2. เด็กหญิงดาริกา   ถนนแก้ว
3. เด็กหญิงยมลพร  จงไกรจักร
 
1. นางรัตนา  กลับดี
2. นางสาวกานต์รวี  จินพานิช
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัตญา  ทองลั่น
2. เด็กหญิงสิดาพร  เจยฉิม
3. เด็กหญิงสโรชา  ลี่จ้วน
 
1. นางสาวกานต์รวี  จินพานิช
2. นายถาวร  บุญขวัญ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์ดำ
 
1. นางสาวกานต์รวี  จินพานิช
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงปริชาติ  คงทอง
2. เด็กหญิงปริยากร  ทองเกลี้ยง
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ทองเกลี้ยง
 
1. นางณัฐพร  ภู่พันธ์ตระกูล
2. นางสาวกานต์รวี  จินพานิช
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 66 ทองแดง 21 1. เด็กชายจักรภัทร  จงไกรจักร
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ปะระมณี
3. เด็กชายศิวัฒน์  ถนนแก้ว
 
1. นางเกษรา  นามเสน
2. นางสาวกานต์รวี  จินพานิช
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  มะสุวรรณ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทร์ทอง
 
1. นางเกษรา  นามเสน
2. นางสาวกานต์รวี  จินพานิช
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายปรเมศวร์  นุ่นนุ้ย
 
1. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงกิตติกา  หวานหู
2. เด็กชายจารุวัฒน์  เดชสุข
3. เด็กชายชูเกียรติ  ม้าแก้ว
4. เด็กชายบุญมี  ชัยเคร็ง
5. เด็กชายปฏิภาณ  ชะนะ
6. เด็กชายปรเมศวร์  นุ่นนุ้ย
7. เด็กชายวายุพัฒน์  จันทร์ศร
 
1. นางณัฐพร  ภู่พันธ์ตระกูล
2. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว
3. นายวิชิต  ภูสุมาศ
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติกา  หวานหู
2. เด็กชายชูเกียรติ์  ม้าแก้ว
3. เด็กชายวีระเทพ  อักษรคง
 
1. นายวิชิต  ภูสุมาศ
2. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจารุวัฒน์  เดชสุข
2. เด็กชายทินภัทร  นวลชู
3. เด็กชายปฎิภาณ  ชนะ
 
1. นายวิชิต  ภูสุมาศ
2. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว