สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงเกสรา  สุวรรณมณี
 
1. นางวรรณลออ  ลิ่มมณี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บำรุงชาติ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีทองชู
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงศิลป์
 
1. นางสาวสิริพร  พรหมประสาท
2. นางสาวนิยวรรณ  จันทร์แก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.06 ทอง 9 1. เด็กชายธนากร  ถมแก้ว
2. เด็กหญิงพรรณภษา  นาคศิริ
 
1. นางอุไรวรรณ  คงไชย
2. นางสาวนิยวรรณ  จันทร์แก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐฏรัฐ  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงสุปวีณ์  สุขทอง
 
1. นางสุวรรณา  มีศรี
2. นางอรุณ  บุรีภักดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติกร  เพชรศรีจัน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขทอง
 
1. นางสุมลฑา  นกยูงทอง
2. นางสุวรรณา  มีศรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  อุดมครบ
2. เด็กชายอัศนัย  ทองรอด
 
1. นางสุวรรณา  มีศรี
2. นางสาวสิริพร  พรหมประสาท
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีวารินทร์
 
1. นายสุดใจ  สืบสาย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทกานต์   สงศิริ
 
1. นางพัชรินทร์  มากสุข
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ศิริ
2. เด็กหญิงวันวิสา  แดงเพ็ชร์
 
1. นายจิรพงค์  มงคลเพชร
2. นางสมใจ  เชี่ยววิทย์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลพินท์  คงเครือ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  รามณี
3. เด็กหญิงพันณิตา  จิตสวัสดิ์
4. เด็กหญิงสาริณี  สุวรรณแก้ว
5. เด็กหญิงสุตาภัทร  สงศิริ
6. เด็กหญิงสุรัสวดี  เสนแก้ว
 
1. นางสมใจ  เชี่ยววิทย์
2. นางพัชรินทร์  มากสุข
3. นางอุภาพร  เนาว์สุวรรณ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีทองชู
2. เด็กหญิงดารินทร์  ช่วยชาตรี
3. เด็กชายทัตพงศ์  นิลแก้ว
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชูหิรัญ
5. เด็กหญิงวิชญาดา  อาปัดชิง
6. เด็กหญิงเกวลิน  คงประจง
 
1. นางสมใจ  เชี่ยววิทย์
2. นายจิรพงค์  มงคลเพชร
3. นางสมสิริ  ชัยทองรักษ์