สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.67 เงิน 12 1. เด็กหญิงนริศรา  เครือหวัง
 
1. นางอุภาพร  เนาว์สุวรรณ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทกานต์   สงศิริ
 
1. นางพัชรินทร์  มากสุข
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรัญญา  สุนทะสโร
 
1. นางสมสิริ  ชัยทองรักษ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  อาศัยบุญ
2. เด็กหญิงศศิธร  พ่วงทอง
3. เด็กชายสหชาติ  สมัยสงค์
 
1. นางสาวศรัณยา  เพ็งจันทร์
2. นางสาวนิยวรรณ  จันทร์แก้ว