สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนชิง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงรัตนวดี  หนูแก้ว
 
1. นางสาวปรีดา  คงแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุชาดา  บุญคงดำ
 
1. นางสาวปิยาอร  ืทองนุ่น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.98 ทอง 7 1. เด็กหญิงชญานี  อุคำ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ชูเรืองสุข
3. เด็กหญิงธนัชพร  กลางนอก
4. เด็กหญิงธันยพร  เรืองฤทธิ์
5. เด็กหญิงรัตนวดี  หนูแก้ว
6. เด็กหญิงวนิดา  คงจันทร์
7. เด็กหญิงสุฑิตา  คงแก้ว
8. เด็กหญิงอัจฉริยา  ชัยยัณห์
9. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุขอนันต์
10. เด็กหญิงไพรยา  ทองกลับ
 
1. นางจารึก  ทองแก้ว
2. นางสาวปรีดา  คงแก้ว
3. นางสาวปิยาอร  ทองนุ่น
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุณณดา  ชุมทอง
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุญคงดำ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  คลิ้งดำ
2. นางสาวณัฐณิชา  จันทร์คง