สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนโตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายศราวุฒิ  เพ็งจันทร์
 
1. นางสาวดรุณี  คำจันทร์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตติย  รอดภัย
2. เด็กชายธีรวัฒน์  นาครอด
3. เด็กชายเฉลิมพันธ์  จัตตุพงศ์
 
1. นางสาวดรุณี  คำจันทร์
2. นางภูริชญา  สุขขำ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพย์ฤทัย  ทิพย์อักษร
2. เด็กหญิงวยุดา  จินดานุ
3. เด็กหญิงออมเพชร  นพรัตน์
 
1. นางอภิรมย์  บุญชาติ
2. นางภูริชญา  สุขขำ