สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนมิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วย้วน
2. เด็กชายอภิกร  แป้นแก้ว
3. เด็กหญิงอริสรา  เพชรคงทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  ชุมฉิม
2. นายสัญญา  คงแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไหมจุ้ย
2. เด็กชายปวริศ  สุวรรณภักดี
3. เด็กชายวุฒิชัย  หวานสุข
4. เด็กหญิงสมิตา  ยอดเอียด
5. เด็กหญิงสุภัสสร  หมาดโส๊ะ
 
1. นายสัญญา  คงแก้ว
2. นายอดิศักดิ์  ชุมฉิม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  รองชูเพ็ง
2. เด็กชายธีรภัทร  บัวทอง
3. เด็กชายภูรินทร์  ปิ่นทอง
4. เด็กชายวาริศ  ปัญจสุวรรณ
5. เด็กชายอรรถพล  มนตรี
6. เด็กชายฮานาฟี่  ดาราไกร
 
1. นายอนันต์  หนูด้วง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิตา  บุญคล่อง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วย้วน
3. เด็กหญิงสโรชา  เสนทองแก้ว
 
1. นายนพฤทธิ์  วงศ์ลักษณพันธ์
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีรักษ์