สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนมิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 23 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  อินทร์ทอง
 
1. นายเอกวัส  มากสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 10 1. นายวีระยุทธิ์  ทองพูน
 
1. นางสาวสุนิสา  จิตติศักดิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วย้วน
2. เด็กชายอภิกร  แป้นแก้ว
3. เด็กหญิงอริสรา  เพชรคงทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  ชุมฉิม
2. นายสัญญา  คงแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงนัททิชา  เดชแก้ว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูเมือง
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  ดาราภัย
4. เด็กหญิงสุทธิดา  มงกุฎแก้ว
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วย้วน
 
1. นางกันยารัตน์  ชูแก้ว
2. นายเอกวัส  มากสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกิตติยา  รัตนพงศ์
2. เด็กหญิงปนัสยา  ยอดเอียด
3. เด็กหญิงมาลิสา  อินทร์ทอง
4. เด็กหญิงสลินทิพย์  แก้วสังวาส
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ชุมทองโด
 
1. นางยลพักตร์  ศรีเอี่ยม
2. นางกันยารัตน์  ชูแก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงนัททิชา  เดชแก้ว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูเมือง
3. เด็กหญิงปุณยาพร  ดาราภัย
4. เด็กหญิงสุทธิดา  มงกุฎแก้ว
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วย้วน
 
1. นายเอกวัส  มากสุข
2. นางกันยารัตน์  ชูแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงดรัลรัตน์  เกื้อแก้ว
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  โรจน์รัตน์
3. เด็กหญิงปภาวดี  แนมใส
4. เด็กหญิงอภินันทวรรณ  โนลาส
5. เด็กหญิงอรุโณทัย  ทองมา
 
1. นางยลพักตร์  ศรีเอี่ยม
2. นางกันยารัตน์  ชูแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไหมจุ้ย
2. เด็กชายปวริศ  สุวรรณภักดี
3. เด็กชายวุฒิชัย  หวานสุข
4. เด็กหญิงสมิตา  ยอดเอียด
5. เด็กหญิงสุภัสสร  หมาดโส๊ะ
 
1. นายสัญญา  คงแก้ว
2. นายอดิศักดิ์  ชุมฉิม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.64 เงิน 7 1. เด็กหญิงนริสา  เรืองศรี
 
1. นายสัญญา  คงแก้ว
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  รองชูเพ็ง
2. เด็กชายธีรภัทร  บัวทอง
3. เด็กชายภูรินทร์  ปิ่นทอง
4. เด็กชายวาริศ  ปัญจสุวรรณ
5. เด็กชายอรรถพล  มนตรี
6. เด็กชายฮานาฟี่  ดาราไกร
 
1. นายอนันต์  หนูด้วง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิตา  บุญคล่อง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วย้วน
3. เด็กหญิงสโรชา  เสนทองแก้ว
 
1. นายนพฤทธิ์  วงศ์ลักษณพันธ์
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีรักษ์