สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ทองอนันต์
 
1. นางสิริวิภา  กุลฑล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณสิริ  สมสุข
2. เด็กชายสุพัฒน์  นาคนุกูล
3. เด็กชายอภิชัย  รักขพันธื
 
1. นางสมบูรณ์  สุทธาโภชน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 1. เด็กชายนันทกร  แก้วสาระ
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายธีรยุทธ  เขียวเกลี้ยง
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายวีรากร  จันทร์มีศรี
 
1. นางสาวโสภาภรณ์  คงทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 1. เด็กชายศรวิศ  เงินไกร
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  จรประดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัฐธิกุล  ขาวซัง
3. เด็กหญิงธัญญรักษ์  ปาละพล
4. เด็กหญิงประภัสสร   สุวรรณสิทธิ์
5. เด็กหญิงปวริศร  ขำเกิด
6. เด็กหญิงแพรวา  ชูทอง
 
1. นางดุจฤดี  จิตมนัส
2. นางสาวทัศณีย์  วาทโยธา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกรกนก  พงษ์เตรียง
2. เด็กหญิงชลธิพร  ยอดสุรางค์
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  คงปาน
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  มีจิตต์
5. เด็กหญิงอภัสรา  เอกวิหก
6. เด็กหญิงเนตรชนก  พันธ์รังษี
 
1. นางสาววนิดา  ศรีเจริญ
2. นายเฉลิมพล  เทียนทอง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกฤษติญา  วงค์เมือง
2. เด็กหญิงนฤมล  ขวัญเมือง
3. เด็กหญิงพัชราภา  ดำด้วง
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
2. นางสาวทัศณีย์  วาทโยธา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกฤติยา  วัฒนจำนงค์
2. เด็กชายพัชรพล  จันเกิด
3. เด็กหญิงสุนิสา  เทียมเมฆา
 
1. นางสาวทัศณีย์  วาทโยธา
2. นางสาวโสภาภรณ์  คงทอง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสิริพร  ดาสันทัด
2. เด็กหญิงอมรกานต์  จงวัฒนา
 
1. นางนันทรัตน์  สมบูรณ์