สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายเพชรวี  ขุนพิทักษ์
 
1. นางดุจฤดี  จิตมนัส
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายนเรนทร  เพชรรักษ์คำด้วง
 
1. นางสาวโสภาภรณ์  คงทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรวิชญ์  พันธ์เจริญ
 
1. นางสาวโสภาภรณ์  คงทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภัทรพล   ขลิกหิรัญ
 
1. นางสาวโสภาภรณ์  คงทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ทองอนันต์
2. เด็กชายสุขสวัสดิ์  กรุงแก้ว
3. เด็กชายเมธพนธ์  สนใจ
 
1. นางสมบูรณ์  สุทธาโภชน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.11 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายนันทภพ  เงินสองสี
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร  จันทร์ด้วง
 
1. นางสมบูรณ์  สุทธาโภชน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคิมหัน  สะพะพันธ์
2. เด็กชายมยุรฉัตร  จันทร์ด้วง
 
1. นางสมบูรณ์  สุทธาโภชน์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงสุธิมา  ชื่นชม
2. เด็กหญิงอนัญญา  รักขพันธ์
 
1. นายอุุดม  สามแก้ว