สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายเพชรวี  ขุนพิทักษ์
 
1. นางดุจฤดี  จิตมนัส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ทองอนันต์
 
1. นางสิริวิภา  กุลฑล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 21 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศรีเจริญ
 
1. นางสิริวิภา  กุลฑล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เลขาพันธ์
 
1. นางสาวทัศณีย์  วาทโยธา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายนเรนทร  เพชรรักษ์คำด้วง
 
1. นางสาวโสภาภรณ์  คงทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรวิชญ์  พันธ์เจริญ
 
1. นางสาวโสภาภรณ์  คงทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภัทรพล   ขลิกหิรัญ
 
1. นางสาวโสภาภรณ์  คงทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ทองอนันต์
2. เด็กชายสุขสวัสดิ์  กรุงแก้ว
3. เด็กชายเมธพนธ์  สนใจ
 
1. นางสมบูรณ์  สุทธาโภชน์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณสิริ  สมสุข
2. เด็กชายสุพัฒน์  นาคนุกูล
3. เด็กชายอภิชัย  รักขพันธื
 
1. นางสมบูรณ์  สุทธาโภชน์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.11 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายนันทภพ  เงินสองสี
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร  จันทร์ด้วง
 
1. นางสมบูรณ์  สุทธาโภชน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคิมหัน  สะพะพันธ์
2. เด็กชายมยุรฉัตร  จันทร์ด้วง
 
1. นางสมบูรณ์  สุทธาโภชน์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.73 ทอง 4 1. เด็กชายภัทรเดช  เพชรรักษ์คำด้วง
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ทองหมื่น
 
1. นางจริยา  บุญละเอียด
2. นางสาวเบญญาทิพย์  บุญสุข
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง 8 1. เด็กชายพรศักดิ์  คชรัตน์
2. เด็กหญิงเมตินี  มุณี
 
1. นางจริยา  บุญละเอียด
2. นางสาวเบญญาทิพย์  บุญสุข
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงสุธิมา  ชื่นชม
2. เด็กหญิงอนัญญา  รักขพันธ์
 
1. นายอุุดม  สามแก้ว
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสายธาร  ด้วงทิพย์
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 13 1. เด็กชายศิลานนท์  มีหิ้น
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 1. เด็กชายนันทกร  แก้วสาระ
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายธีรยุทธ  เขียวเกลี้ยง
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสายธาร  ด้วงทิพย์
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายวีรากร  จันทร์มีศรี
 
1. นางสาวโสภาภรณ์  คงทอง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทิรา  เทพจิตต์
2. เด็กหญิงพิมพร  สงฆ์แป้น
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
2. นางดุจฤดี  จิตมนัส
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศักดิ์ชัย  เมืองใหม่
2. นางสาวสุพรรษา  วิวัฒน์
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
2. นางสาวทัศณีย์  วาทโยธา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรรินทร์  บัวเพชร
2. นายธนากร  ขำเกิด
3. นายเจษฎากร  จันทร์กะพ้อ
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
2. นางดุจฤดี  จิตมนัส
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 1. เด็กชายศรวิศ  เงินไกร
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  จรประดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัฐธิกุล  ขาวซัง
3. เด็กหญิงธัญญรักษ์  ปาละพล
4. เด็กหญิงประภัสสร   สุวรรณสิทธิ์
5. เด็กหญิงปวริศร  ขำเกิด
6. เด็กหญิงแพรวา  ชูทอง
 
1. นางดุจฤดี  จิตมนัส
2. นางสาวทัศณีย์  วาทโยธา
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกรกนก  พงษ์เตรียง
2. เด็กหญิงชลธิพร  ยอดสุรางค์
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  คงปาน
4. เด็กหญิงสุภาวรรณ  มีจิตต์
5. เด็กหญิงอภัสรา  เอกวิหก
6. เด็กหญิงเนตรชนก  พันธ์รังษี
 
1. นางสาววนิดา  ศรีเจริญ
2. นายเฉลิมพล  เทียนทอง
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกฤษติญา  วงค์เมือง
2. เด็กหญิงนฤมล  ขวัญเมือง
3. เด็กหญิงพัชราภา  ดำด้วง
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
2. นางสาวทัศณีย์  วาทโยธา
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกฤติยา  วัฒนจำนงค์
2. เด็กชายพัชรพล  จันเกิด
3. เด็กหญิงสุนิสา  เทียมเมฆา
 
1. นางสาวทัศณีย์  วาทโยธา
2. นางสาวโสภาภรณ์  คงทอง
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุขทอง
2. เด็กชายไกรวิชญ์  กรุงแก้ว
 
1. นางนันทรัตน์  สมบูรณ์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสิริพร  ดาสันทัด
2. เด็กหญิงอมรกานต์  จงวัฒนา
 
1. นางนันทรัตน์  สมบูรณ์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชูสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ใสฉิม
3. เด็กหญิงพรทิพย์  คชรัตน์
 
1. นางสิริวิภา  กุลฑล
2. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัญญาวุธ  โบศรี
2. เด็กชายสนทยา  ปรามาส
3. เด็กชายสุริยา  กะลาสี
 
1. นางสิริวิภา  กุลฑล
2. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ขำเกิด
3. เด็กชายสิทธิพงศ์  รัตนพันธ์
 
1. นางสิริวิภา  กุลฑล
2. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิจกานต์  นาคแก้ว
2. เด็กหญิงสุพรรษา  อวยศิลป์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวเพชร
 
1. นางสิริวิภา  กุลฑล
2. นางสิริรัตน์  มีหิ้น