สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนรุย สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 1. นางสาวลลิตา   ไชยเภท
 
1. นางวันวิสาข์  ยอดวารี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงไรหนาบ   พินิจชัน
 
1. นางวันวิสาข์  ยอดวารี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงนุรมาลา   ดาราไก่
2. เด็กหญิงวาริษา   มัทมูมาท
 
1. นางวรุณรัตน์   โมกขจันทร์
2. นางวันวิสาข์  ยอดวารี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกิตติพงค์    เพชรพยาบาล
2. เด็กชายคฑาวุธ    วิรุณรัตน์
3. เด็กชายนาซาอีย์   เยี่ยงกุลเชาว์
 
1. นางธนัญญา   พลสังข์
2. นางสุกัญญา   มีบางไทร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายธีร์ธวัช   มาลาสัน
2. เด็กหญิงสุรินดา   หนูสอาด
3. เด็กหญิงอัศณีวรรณ   พิศแลงาม
 
1. นางปราณี   กูสมาน
2. นางปวีณา   มีบุญลาภ