สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอพรุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนิตยา   เดโชชัย
2. เด็กหญิงสุวณี  อนุดวง
 
1. นางพจชนีย์  ปั้นเยือก
2. นางเจนจิรา  เอียดทองใส
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอนุภัทร  รัชสีห์
 
1. นางสาวปรีชดา  จันทมุณี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดำพัฒน์
2. เด็กหญิงนิตยา   เดโชชัย
3. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีมาลา
4. เด็กหญิงลักษณพร  จินนุพงศ์
5. เด็กหญิงสุวณี  อนุดวง
 
1. นางพจชนีย์  ปั้นเยือก
2. นางเจนจิรา  เอียดทองใส
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดำพัฒน์
2. เด็กหญิงจีรณัฏฐพร  ศักดิ์ศรี
3. เด็กหญิงนิตยา   เดโชชัย
4. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีมาลา
5. เด็กหญิงนิศาชล  เทพมูณี
6. เด็กหญิงปณิตา  ศรีมาลา
7. เด็กหญิงพรนภัส  ชูจิตร
8. เด็กหญิงพรสวรรค์  บุญสุวรรณ
9. เด็กหญิงลักษณพร  จินนุพงศ์
10. เด็กหญิงวรรณิศา  นพสถิตย์
11. เด็กหญิงศรีสุนันท์  ดำพัฒน์
12. เด็กหญิงสิริยาพร  จินนุพงศ์
13. เด็กหญิงสุวณี  อนุดวง
14. เด็กหญิงอารีพร  ชำนาญกิจ
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนรัง
 
1. นางพจชนีย์  ปั้นเยือก
2. นางสาวปรีชดา  จันทมุณี
3. นางบงกช  แก้วมณี
4. นางเรวดี  ศักดิ์ศรี