สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกทราย สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ซ้ายเกลี้ยง
 
1. นางอารีรัตน์  ขาวเกื้อ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายอธิปกรณ์  เสนมณี
 
1. นางกัลติภา  ศรีสว่าง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายณัฐภัทร  เลิศสุวรรณ์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทร์เมือง
 
1. นางกัลติภา  ศรีสว่าง
2. นางโชติกา  จันทร์แก้ว