สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกทราย สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ชุมทอง
2. เด็กชายภูริณัฐ  สงหนู
 
1. นายเตชินท์  โชคถนอมจิตต์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนันธิฌา  คงยงค์
 
1. นางกัลติภา  ศรีสว่าง