สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกทราย สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ซ้ายเกลี้ยง
 
1. นางอารีรัตน์  ขาวเกื้อ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางอารีรัตน์  ขาวเกื้อ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ชุมทอง
2. เด็กชายภูริณัฐ  สงหนู
 
1. นายเตชินท์  โชคถนอมจิตต์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนันธิฌา  คงยงค์
 
1. นางกัลติภา  ศรีสว่าง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายอธิปกรณ์  เสนมณี
 
1. นางกัลติภา  ศรีสว่าง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายณัฐภัทร  เลิศสุวรรณ์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทร์เมือง
 
1. นางกัลติภา  ศรีสว่าง
2. นางโชติกา  จันทร์แก้ว
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงธาดารัตน์  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วช่วย
 
1. นางกัลติภา  ศรีสว่าง
2. นายพิทยา  กุลเพชรกำธร
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธราเทพ  บุญทองแก้ว
 
1. นางกัลติภา  ศรีสว่าง