สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา  คงนุ่ม
 
1. นางสะภู  แจ้งจุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญาพร  เพชรจุฑา
 
1. นางถนอม  รัตนมณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายอธิภัทร  ข้องจิตต์
 
1. นางบุญญา  สังข์ทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทักษอร  พานะหิงษ์
2. เด็กหญิงพัสตรภรณ์  ย้อยยางทอง
3. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ศักดิเศรษฐ์
 
1. นางอำนวย  มณี
2. นางปานจันท์  คงแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐศิวณี  หงษ์มณี
2. เด็กชายภูมิทัศน์  ทองบุญชู
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญฤทธิ์
 
1. นางปานจันท์  คงแก้ว
2. นางอำนวย  มณี
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนจันทร์  หวังดำ
2. เด็กหญิงพลอยไพร  มูสิกะ
3. เด็กหญิงรุ้งนภัฏ  พรหมนุ้ย
 
1. นางรัชนก  บุญทองแก้ว
2. นายบดินทร์  เกตุกัณหา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัต  ช่วยคง
2. เด็กหญิงอาคิรา  ล่องลอย
 
1. นางรัชนก  บุญทองแก้ว
2. นางดุษฎี  ถาวร
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เอียดแก้ว
2. เด็กชายสิทธิรัฐ  ผดุงรัตน์
3. เด็กหญิงเพ็ญตระการ  ทองเสน
 
1. นายสุรินทร์  เกื้อสังข์
2. นางสุภาพร  ขำตรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนารากร  แก้วแกมทอง
2. เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  ฉิมรัตน์
3. เด็กชายสุทธิมนต์  บัวทอง
 
1. นางสาวปณิตมน  ทองคำปลิว
2. นางแน่งน้อย  ภิรมย์รักษ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร  ทองมี
2. เด็กชายสรายุทธ  ขุนอินทร์
 
1. นางสาวศิรินันท์  พงษ์ขยัน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรกมล  หนูแจ่ม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อนุนนท์
3. เด็กชายธนธรณ์  ทองสังข์
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์รอด
5. เด็กหญิงเขมจิรา  หนูสังข์
 
1. นายบวรนันท์  ชมเชย
2. นางศิริพร  นิ่มเรือง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงภัทราพร  ทองเทพ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  อั้นมี
3. เด็กหญิงอัยรินทร์  พูลตะโหนด
4. เด็กหญิงอัยเรศ  พูลตะโหนด
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณรัตน์
 
1. นายบวรนันท์  ชมเชย
2. นางสุนิดา  ภิรมย์รักษ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนภัทร  หมุนคง
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  มณีนิล
3. เด็กหญิงวาริศา  เสนแก้ว
4. เด็กชายวิชัยโชค  หนูนารถ
5. เด็กหญิงโสภิดา  แสนวิเศษ
 
1. นายบวรนันท์  ชมเชย
2. นางส่องแสง  คัมภิรานนท์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหมะรักษ์
2. เด็กชายถิรพุทธิ์  มณีโชติ
3. เด็กหญิงธินัญญา  เรืองประดิษฐ์
4. เด็กชายสหรัฐ  แจ้งจุล
5. เด็กหญิงสุนิษา  ชุมแก้ว
 
1. นายวงศ์ธวัช  สงเทพ
2. นางสาวจงกลณี  ปลอดใจดี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.26 ทอง 10 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ปัญจสุวรรณ์
2. เด็กชายณภัทร  สังข์ชุม
 
1. นางนิธินาถ  ยังชู
2. นางสมบูรณ์  ชนะศักดิ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  ชุมคง
2. เด็กหญิงญาณภัทร  ฤทธิชัย
3. เด็กหญิงญาณิษา  ทองหนู
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาวารัตน์
5. เด็กหญิงนันทพร  เพ็ชรชนะ
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภิรมรักษ์
7. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  พิทักษ์
8. เด็กหญิงลลิตวดี  ประจัน
9. เด็กหญิงสลิลา  พรหมสมบัติ
10. เด็กหญิงเปมิกา  แซ่ลี้
 
1. นายบวรนันท์  ชมเชย
2. นางสุนิดา  ภิรมย์รักษ์
3. นางส่องแสง  คัมภิรานนท์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  สุขมาก
2. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สุขสงวน
3. เด็กหญิงณชามญชุ์  จงหมาย
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ชนะขวัญ
5. เด็กหญิงณัฐธา  ศรีเมฆ
6. เด็กหญิงธนากานต์  เกื้อชู
7. เด็กหญิงปนัดดา  แสงทับ
8. เด็กชายพงศกร  ใหสุวรรณ
9. เด็กหญิงพิมพาภรณ์  ฉลาด
10. เด็กหญิงรมิตา  คลังเรือง
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทองทรง
12. เด็กหญิงสุธาธินีย์  จันทรังษี
13. เด็กหญิงเกวลี  หนูคง
14. เด็กหญิงเพ็ญประภารัตน์  บางขะกูล
15. เด็กหญิงเพ็ญพจมาลย์  เรืองช่วย
 
1. นางปิยะนันท์  ชุมเขียว
2. นางประทุม  วุฒิวงค์
3. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
4. นางศิริพร  นิ่มเรือง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาวลี  กลับแป้น
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมันชญา  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ไชยเดช
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
2. นางสาวกัลยาณี  หิรัญกิจรังษี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  สุวรรณมุกิ
2. เด็กชายทวีเกียรติ  จิตต์สำรวย
3. เด็กชายทิวัตถ์  บัวเทศ
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
2. นางอรวรรณ  ทะเดช
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  ชุมเมืองจีน
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แก้วสองศรี
3. เด็กหญิงอาทิตญา  เกิดศรี
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
2. นางอรวรรณ  ทะเดช
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีร์จุฑา  เพชรจุฑา
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยกร  แก้วบัวสังข์
 
1. นางศิริพร  นิ่มเรือง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญศรีโรจน์
 
1. นางศิริพร  นิ่มเรือง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ยศขุน
 
1. นางสาวปณิตมน  ทองคำปลิว
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  ทองคำแก้ว
2. เด็กหญิงกมลนิตย์  เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปานเกล้า
4. เด็กหญิงกัลยดา  สุขขนาน
5. เด็กหญิงกัลยาณิน  มาคำผุย
6. เด็กหญิงกิตติยา  ภิรมรักษ์
7. เด็กชายก่อพงศ์  สะมะถะ
8. เด็กหญิงจิดาภา  สว่างฤทธิ์
9. เด็กหญิงจิระนันท์  ษรภักดี
10. เด็กหญิงชนิกา  ดวงจันทร์
11. เด็กชายชานนท์  รอดพิบัติ
12. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญศรีโรจน์
13. เด็กหญิงณัฐกมล  ชัยฉิม
14. เด็กหญิงณัฐชา  ชูเอียด
15. เด็กหญิงณัฐชา  คงปาน
16. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรมสัย
17. เด็กชายทนงศักดิ์  ชายเขียวบุญวงศ์
18. เด็กหญิงธนัชญา  จันทร์แก้ว
19. เด็กหญิงธนารัตน์  ทองเกื้อ
20. เด็กหญิงนภัสกร  สงแก้ว
21. เด็กหญิงนริญญา  นุ่นมัน
22. เด็กหญิงนัทธมน  จงไกรจักร์
23. เด็กหญิงปาณิศา  สุวรรณา
24. เด็กหญิงปิยธิดา  คงสวัสดิ์
25. เด็กหญิงปุณลวีย์  จันหุนี
26. เด็กชายฤชุวิญญ์  ยังช่วย
27. เด็กชายศิวกร  เย็นแม้น
28. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ทองน้ำแก้ว
29. เด็กหญิงสิริรัตน์  หนูเขียว
30. เด็กหญิงสุชัญญา  อริยะพงศ์
31. เด็กชายอัคคพล  คงทอง
32. เด็กหญิงเหมรินทร์  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวเอมอร  พุทธขาว
2. นายวงศ์ธวัช  สงเทพ
3. นางเกศริน  จักมุณี
4. นางสาวจงกลณี  ปลอดใจดี
5. นางศิริพร  นิ่มเรือง
6. นางสาวปณิตมน  ทองคำปลิว
7. นางปิยะนันท์  ชุมเขียว
8. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงฐิติพร  รอดสอง
2. เด็กหญิงพิมพกา  เพชรสิทธิ์
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขวัญใจ
 
1. นางสงบ  แสงแก้ว
2. นางประทุม  วุฒิวงค์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  ทองเคร็ง
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  เพชรเศรษฐี
3. เด็กหญิงวีรภัทรา  มณีโชติ
 
1. นางสงบ  แสงแก้ว
2. นางศิริพร  นิ่มเรือง
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงนัชชา  เขียวเสน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  คชวงศ์
3. เด็กหญิงอติยา  เฉิดฉิ้ม
 
1. นางจินดา  จันทร์แก้ว
2. นางพวงรัตน์  ภิรมแก้ว