สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงณัฐวลัย  ฤทธิชัย
 
1. นางจิตรา  หนูสังข์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ตระกูลวณิชชากร
 
1. นางสาวกันตพร  ปานมา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.67 เงิน 4 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ยศขุน
 
1. นางสาวปณิตมน  ทองคำปลิว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพร  ชินศรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  มะสุวรรณ
 
1. นางศิริพร  นิ่มเรือง
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิภาสิริ  จุลจงกล
2. เด็กชายปรมี  หนูแจ่ม
3. เด็กหญิงวนัชพร  ไชยรินทร์
 
1. นางสาวทับทิม  ทองขุนแก้ว
2. นางเรณู  ชูถนอม