สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกนกนาฏ  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงชนกภรณ์  สมแก้ว
 
1. นายสุวิทย์  ภิรมแก้ว
2. นางปานจันท์  คงแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกลวัชร  ไพแก้ว
 
1. นางสาวบุณยนุช  ชูเกลี้ยง