สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชายทะเล สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 21 1. เด็กหญิงวิภาดา  สำอางกาย
 
1. นางสาวเจือจันทร์  พูลสวัสดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  หมกทอง
2. เด็กหญิงรุจิษยา  นัยสว่าง
3. เด็กหญิงอรปรียา  ทรัพย์นวล
 
1. นางสาววรรณนิศา  ทิพย์โยธา
2. นางมยุรี  ชูเสือหึง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 60.4 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงการญาณี  ส่งแสงรัตน์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  พัดทอง
3. เด็กหญิงสราพร  ฉุนเฉียว
 
1. นางสาววรรณนิศา  ทิพย์โยธา
2. นางสาวเจือจันทร์  พูลสวัสดิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวราพร  ขุนจันทร์
2. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  หมกทอง
 
1. นางนวลวรรณ  ไหมพูล
2. นางยินดี  เกียรติเสรีกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 1. เด็กชายณัฐชนน  จ่าถิ่น
2. เด็กชายสิรภัทร  นัยสว่าง
3. เด็กชายอัมฤทธิ์  จังกินา
 
1. นางนวลวรรณ  ไหมพูล
2. นางยินดี  เกียรติเสรีกุล
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงจรรยาพร  มูลตรีประถม
2. เด็กชายภาคภูมิ  หมกทอง
 
1. นางสาววรรณนิศา  ทิพย์โยธา
2. นางยินดี  เกียรติเสรีกุล
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 9 1. เด็กชายจรัสรวี  คลองรั้ว
2. เด็กหญิงนันทิพร  วัตรนนท์
3. เด็กชายภานุกร  สิงหนนท์
 
1. นางอรอนงค์  จันทวี
2. นางไพรัช  ทองมา
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธัชชัย  แท่นมณี
 
1. นางจริยา  ชั่งเชื้อ