สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชะอวดวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์พิราวรรณ  หนูช่วย
 
1. นายกมล  แก้วหนู
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายปภังกร   ช่วยด้วง
2. เด็กชายภูริพัฒน์   ทองประดับ
 
1. นายวิศรุต  คงเทพ
2. นายวัชรินทร์  จงกล
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนะ
2. เด็กชายสิรภพ    แพรกนก
 
1. นายวิศรุต  คงเทพ
2. นายวัชรินทร์  จงกล
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐดนัย    สุวรรณโกสัย
2. เด็กชายธวัชชัย   เรืองวุฒิ
 
1. นายวิศรุต  คงเทพ
2. นายวัชรินทร์  จงกล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงดวงใจ   ชูจันทร์
2. เด็กหญิงนฤมล  คำเป้าเมือง
3. เด็กชายปวริศ   บุญมา
4. เด็กหญิงภิญดา    หนูแจ
5. เด็กหญิงสุธาสินี    สงด้วง
6. เด็กหญิงอพัชนิภา   ราชเดช
 
1. นางวรีมล  อินนุพัฒน์
2. นางสาวธัญญา  ประดิษฐ์
3. นางสาวจิตรตรา  แกล้วทนงค์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ชูแสง
2. เด็กหญิงพิชญา  เกื้อกูล
3. เด็กหญิงศศิวรรณ   พรมด้วง
 
1. นางสาวธัญญา  ประดิษฐ์
2. นางวรีมล  อินนุพ้ฒน์