สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนทราย สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจตุภรณ์  แก้วบัวลี
2. เด็กหญิงธันยาพร  หมื่นรักษ์
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  ธรรมชาติ
 
1. นางสาวสิรานีย์  สุขด้วง
2. นางสาวเอมอร  ชุมพล
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองประสิทธิ์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ผิวมณี
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  หนูมะ
 
1. นางสาวเอมอร  ชุมพล
2. นายอภิวัฒน์  ธานีรัตน์