สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนทราย สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจตุภรณ์  แก้วบัวลี
2. เด็กหญิงธันยาพร  หมื่นรักษ์
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  ธรรมชาติ
 
1. นางสาวสิรานีย์  สุขด้วง
2. นางสาวเอมอร  ชุมพล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายบดินทร์กร  คงรอด
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ศุภกิจ
 
1. นางสาวศศิธร  เต่าทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสราญศักดิ์  โสดา
2. เด็กชายโกเมนทร์  ราชแป้น
 
1. นายสิทธิโชค  ทองศรีเกตุ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กชายธนวันต์  จันทรวงค์
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  ทองนุ่น
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองประสิทธิ์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ผิวมณี
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  หนูมะ
 
1. นางสาวเอมอร  ชุมพล
2. นายอภิวัฒน์  ธานีรัตน์