สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กชายประกาศิต  สาระมาศ
2. เด็กชายภัทรพล  ทองเกียรติ
3. เด็กชายวุฒิพงศ์  รักคง
 
1. นางสาวพรรณราย  ลุ่งกี่
2. นางปองจิต  คงเกตุ