สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.66 ทอง 21 1. เด็กชายนรินทร  สุวรรณทอง
2. เด็กหญิงศนิกานต์  ชูเมือง
 
1. นางวัลลา  ชูมั่น
2. นางสาวรัตนา  บุบผากาญจน์