สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตรอกแค สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิตติมา  บุญศิริ
2. เด็กหญิงธัญชนก  คงปาน
3. เด็กหญิงปัญญดา  สุขสม
4. เด็กหญิงพิชชาภา  อักษรนิตย์
5. เด็กหญิงสุชาดา  ชุมทอง
 
1. นายชลธิศักดิ์  อภัยรัตน์
2. นางอมรรัตน์  บุญคง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงญานิศา  สงขวัญ
2. เด็กหญิงปภาวดี  สมใส
3. เด็กหญิงวริษา  เงินจันทร์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  แป้นทอง
5. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ปานมา
 
1. นายชลธิศักดิ์  อภัยรัตน์
2. นางประภาศรี  ละอองภักดิ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายศุภชัย  โยธา
3. เด็กหญิงสุภณิดา  บุญรัตน์
 
1. นายสัญญา  หวังดำ
2. นางฉวีวรรณ  หวังดำ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  จันสุกสี
2. เด็กหญิงอัยยาวีร์  รามชู
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทะวาสิโก
 
1. นายสัญญา  หวังดำ
2. นางฉวีวรรณ  หวังดำ