สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตรอกแค สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงกชกร  เกตุทิพย์
2. เด็กหญิงกัลยาณิน  หนูชูสุข
3. เด็กหญิงสโรชา  ช่วยคล้าย
 
1. นางอมรรัตน์  บุญคง
2. นางประภาศรี  ละอองภักดิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงณิชา  มังน้อย
2. เด็กชายอัฎฐพล  ศรีอินทร์
3. เด็กหญิงเอื้อกานต์   พึ่งเจริญ
 
1. นางประภาศรี  ละอองภักดิ์
2. นายเชวง  รัตนมุณี