สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศักดิ์ชาย  จันทร์ลิหมัด
2. เด็กชายสิทธิพร  เดชหุน
3. เด็กชายสิทธิพล  จันทร์ใต้
 
1. นางเสาวภา  ลอยลิบ
2. นางสาวปาลีญา  กรดแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจันทิมา  คงประดิษฐ์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  บิลเต๊ะ
 
1. นางสาวปาลีญา  กรดแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.37 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายซากีรีน  หมุดทอง
2. เด็กชายธวัชชัย  สอนเกิด
 
1. นางสาวปาลีญา  กรดแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 13.89 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายปฏิณาณ  ขาวมณี
2. เด็กชายภราดร  สอนเกิด
 
1. นางสาวปาลีญา  กรดแก้ว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  จันทร์เภา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ไชยเสนา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กชายภานุกร  ฮัดชา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ไชยเสนา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 63.67 ทองแดง 13 1. เด็กชายภานุกร  ฮัดชา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ไชยเสนา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  บิลละเต๊ะ
2. เด็กหญิงอรัญญา  บิลเต๊ะ
3. เด็กหญิงฮูชัยนา  ปันตะ
 
1. นางจิตรา  พ่วงทอง
2. นางเสาวภา  ลอยลิบ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรินทร  หมุดทอง
2. เด็กหญิงสุนันทา  ขุนหมุด
3. เด็กหญิงเมยาวี  บิลเต๊ะ
 
1. นางจิตรา  พ่วงทอง
2. นางเสาวภา  ลอยลิบ
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.66 ทอง 9 1. เด็กชายทศพล  เหลี่ยมแก้ว
 
1. นางสาวทัศนีย์  ไชยเสนา
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พังทูน
 
1. นางสาวทัศนีย์  ไชยเสนา