สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเตียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 21 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ยียมเจริญ
 
1. นางกาญจนา  หนูยิ้มซ้าย
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 21 1. เด็กชายจีรศักดิ์  หยู่เดช
2. เด็กหญิงญาดา   คลังทรัพย์
3. เด็กหญิงธนพร   พรหมดวง
 
1. นางกาญจนา  หนูยิ้มซ้าย
2. นางภานุมาศ  คงช่วย