สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกวินภพ  หนูนันท์
2. เด็กชายขุมทรัพย์  แขวงบุรี
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เพชรรัตน์
 
1. นายสุภาพ   ใหม่พุ่ม
2. นายมณี  หอยเอียด
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงอุไรพร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุนารี   บัวบางกรูด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชกร  ชนิดนอก
2. เด็กหญิงกนกพร  คาวิญทร
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  จิตต์สุคนธ์
4. เด็กหญิงชนัญธิดา  แก้ววิเชียร
5. เด็กหญิงนภัสสร  สายรัตน์
 
1. นางสาวสุนารี   บัวบางกรูด
2. นางฐานียา  ช่วยคล้าย
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงญานิศา    สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายตุลา   จิ้วซิ้ว
3. เด็กหญิงนรีกานต์  แทนโป
4. เด็กชายนันทิวรรธน์   จันทร์ดำ
5. เด็กหญิงฝากขวัญ   อินทร์ศรีทองสงค์
6. เด็กชายภูมิรพี  รอดยัง
7. เด็กชายยศกร   สุทธิรักษ์
8. เด็กหญิงศศิกาญ    ไชยเดช
9. เด็กหญิงสุทิมา    คาวิญทร
10. เด็กชายอริญชัย  บ้านกาล
 
1. นางฐานียา  ช่วยคล้าย
2. นางสาวอัจฉรา  ทองสุข
3. นางสาวกัญชนก  สุคนธ์