สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินศรีทองสงค์
 
1. นางฐานียา  ช่วยคล้าย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายสิทธิโชค  ทองพูน
 
1. นางวนิดา  ยังช่วย
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกวินภพ  หนูนันท์
2. เด็กชายขุมทรัพย์  แขวงบุรี
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เพชรรัตน์
 
1. นายสุภาพ   ใหม่พุ่ม
2. นายมณี  หอยเอียด
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทิมาพร   พรหมนุ่น
2. เด็กหญิงปุญยนุช  จรดำ
3. เด็กหญิงแสงตะวัน  เอียดแก้ว
 
1. นางสาวสุนารี   บัวบางกรูด
2. นางกรีธา  สุนทรชัยนุกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงอุไรพร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุนารี   บัวบางกรูด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชกร  ชนิดนอก
2. เด็กหญิงกนกพร  คาวิญทร
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  จิตต์สุคนธ์
4. เด็กหญิงชนัญธิดา  แก้ววิเชียร
5. เด็กหญิงนภัสสร  สายรัตน์
 
1. นางสาวสุนารี   บัวบางกรูด
2. นางฐานียา  ช่วยคล้าย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.39 ทอง 11 1. เด็กหญิงกชกร  ด้วงสงค์
2. เด็กชายจิระพัฒน์  ผาสุข
 
1. นางวิมลกานต์  เอียดแก้ว
2. นางสาวพรทิพย์  นวลแก้ว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายภรัญญู    ปานโลหิต
2. เด็กชายอดิเทพ    บัวทอง
 
1. นางฐานียา  ช่วยคล้าย
2. นางสาวอัจฉรา  มากสุข
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงญานิศา    สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายตุลา   จิ้วซิ้ว
3. เด็กหญิงนรีกานต์  แทนโป
4. เด็กชายนันทิวรรธน์   จันทร์ดำ
5. เด็กหญิงฝากขวัญ   อินทร์ศรีทองสงค์
6. เด็กชายภูมิรพี  รอดยัง
7. เด็กชายยศกร   สุทธิรักษ์
8. เด็กหญิงศศิกาญ    ไชยเดช
9. เด็กหญิงสุทิมา    คาวิญทร
10. เด็กชายอริญชัย  บ้านกาล
 
1. นางฐานียา  ช่วยคล้าย
2. นางสาวอัจฉรา  ทองสุข
3. นางสาวกัญชนก  สุคนธ์
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนโชติ   มุณี
2. เด็กหญิงรัตนาวดี   ศรีโสม
 
1. นางสาวพรทิพย์  นวลแก้ว
2. นายรัฐภูมิ  ช่วยรักษ์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณิศร   ราชแป้น
2. เด็กหญิงจันทิมาพร  พรหมนุ่น
3. เด็กหญิงญาณิศา   ส่งเกิด
4. เด็กชายนรวัฒน์   มุณี
5. เด็กชายภาสกร    จันตรี
6. เด็กชายมสฤณา    แก้วส่องศึก
7. เด็กหญิงศุภนิดา   ตำปาน
8. เด็กชายสิทธิโชค  ทองพูน
9. เด็กหญิงสุนิสา    เทียนทอง
10. เด็กหญิงแสงตะวัน  เอียดแก้ว
 
1. นายสุภาพ   ใหม่พุ่ม
2. นางสาวสุนารี   บัวบางกรูด
3. นายมณี  หอยเอียด
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปราณปรียา  เจือบุญ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญชูดำ
3. เด็กหญิงสุทธิพร   ทองพูน
 
1. นางวนิดา  ยังช่วย
2. นางสาวอัจฉรา  มากสุข
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทพงศ์  สมน้อย
2. เด็กชายศุภฤกษ์  โภคทรัพย์
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่วยรักษ์
2. นางสาวอัจฉรา  มากสุข