สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 6 1. เด็กชายกฤติภูมิ  จันทร์สุขศรี
2. เด็กชายธีรวัฒน์   กาพย์เกิด
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ  คำทอง
 
1. นายสง่่า  สุคันธเมศ
2. นางพะเยาว์  สุคันธเมศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.93 ทอง 13 1. เด็กชายธนวัตร  ขุนบุญจันทร์
2. เด็กหญิงสุนิสา  อินทร์เจริญ
 
1. นางสมจิตร  ทองเขียว
2. นางสาวสุพัตรา  ชุมเกตุ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงณภัทรศร  สมพงษ์
2. เด็กหญิงหวันญัสมีน  และหมัน
 
1. นางรัตนาภรณ์  พิศแลงาม
2. นางสาววิภารัตน์  ถนนทิพย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อ่อนทอง
2. เด็กหญิงสิริวิมล  นุ่นเรือง
 
1. นางรัตนาภรณ์  พิศแลงาม
2. นางพะเยาว์  สุคันธเมศ