สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงปาลินี  บุญยัง
2. เด็กชายพรธิวา  นุ้ยเจริญ
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรนรินทร์
4. เด็กชายอนุวัติ  บุญยรัตน์
5. เด็กหญิงอารียา  รัตนพร
 
1. นางไพฑูรย์  คงทน
2. นางสุวนิต  โสมจันทร์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชนฎา   ขาวทอง
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เอี่ยมเพ็ง
3. เด็กหญิงสุธากร  สุขนวล
4. เด็กหญิงสุธินันทร์  สังข์สิงห์
5. เด็กหญิงอภัสรา  บุญทองใหม่
6. เด็กหญิงเปมิกา  รัตนแก้ว
 
1. นางสุริสา  ทองเพชร
2. นางสุรีรัตน์  ช่วยชู
3. นางเอื้อกฤตย์  อรุณณวงศ์
4. นางจุไร  ชูเพชร