สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรินทร์พร  สว่างรัตน์
 
1. นางสมใจ  ภิรมย์รักษ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พุทธิเนตร
 
1. นายเกษม  สุขวงศ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัชชารินทร์  วีระพันธ์
2. เด็กหญิงสุปวีณ์  เรืองสังข์
 
1. นายจีรศักดิ์  จงหมาย
2. นางอรวรรณ  เกื้อผล