สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายธนวิทย์  สุขกรง
 
1. นายคันธารัตน์  แซ่ตั้น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสิทธินนท์   สุขนิตย์
 
1. นายคันธารัตน์  แซ่ตั้น
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 18.5 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองเอียด
2. เด็กหญิงพิมพ์นภัส   ชูแก้ว
3. เด็กชายสุทธิภัทร  เหลือสม
 
1. นางมลิผล  ชูแก้ว