สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรินทร์พร  สว่างรัตน์
 
1. นางสมใจ  ภิรมย์รักษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายธนวิทย์  สุขกรง
 
1. นายคันธารัตน์  แซ่ตั้น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสิทธินนท์   สุขนิตย์
 
1. นายคันธารัตน์  แซ่ตั้น
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 18.5 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองเอียด
2. เด็กหญิงพิมพ์นภัส   ชูแก้ว
3. เด็กชายสุทธิภัทร  เหลือสม
 
1. นางมลิผล  ชูแก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงชาลิสา  คงเพชรนุ่น
2. เด็กหญิงดาราธิป  หนูสงค์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา   พรหมแก้ว
 
1. นายสวัสดิ์  ช่วยใจดี
2. นางวรรณา  ช่วยใจดี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงดาลิน  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  ด้วงสุข
3. เด็กหญิงวิลาลินี  มาแก้ว
 
1. นายสวัสดิ์  ช่วยใจดี
2. นางวรรณา  ช่วยใจดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พุทธิเนตร
 
1. นายเกษม  สุขวงศ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พุทธิเนตร
 
1. นายเกษม  สุขวงศ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พุทธิเนตร
 
1. นายเกษม  สุขวงศ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัชชารินทร์  วีระพันธ์
2. เด็กหญิงสุปวีณ์  เรืองสังข์
 
1. นายจีรศักดิ์  จงหมาย
2. นางอรวรรณ  เกื้อผล
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูโฉม
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ทองคำ
 
1. นายจีรศักดิ์  จงหมาย