สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงนริศรา  เซ่งเข็ม
 
1. นางสาวปนิดา  สุวรรณโณ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  ตำปาน
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  นาครอด
3. เด็กหญิงวิรากานต์  สุวรรณภูมิ
 
1. นางสราลี  แก้วพิจิตร
2. นางอมรรัตน์  ณรงค์รักค์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 7 1. นางสาวอติการณ์  อนุรักษ์
 
1. นางสาวปนิดา  สุวรรณโณ