สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกันติชา   สิทธิ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์   ทองทะวัย
3. เด็กหญิงปรารถนา  พริกสุข
4. เด็กหญิงสุวรรณภา   รักษาพล
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บรรจงช่วย
 
1. นางจุติพร  ทิพย์เพ็ง
2. นางโสภา  จิตหวัง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทียนสว่าง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หนูคง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูเอียด
4. เด็กหญิงนุชวรา  แป้นประดิษฐ
5. เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  อนุวัฒน์
 
1. นางจุติพร  ทิพย์เพ็ง
2. นางโสภา  จิตหวัง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเอกภพ  วงศ์รอด
 
1. นายอุษา  นาคกรด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ไชยรักษา
 
1. นางจิรา  จันทร์สุข
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  หนูชัย
2. เด็กชายธนดล  บุญสุวรรณ
3. เด็กชายธีรทร  กัญจนกาลณ์
4. เด็กชายพงศ์พิศณุ  แป้นประดิษฐ์
5. เด็กหญิงพัชรรัตน์  รัตนมาศ
6. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ชนะรบ
7. เด็กชายศุภเชษฐ์   ขุนศักดิ์
8. เด็กหญิงอรนพัศร  รัตนมาศ
 
1. นางจิรา  จันทร์สุข
2. นางสาวพานิตา  กำลังเกื้อ
3. นางสาวปารีฉัตร  นิยมเดชา
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  หนูชัย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูเอียด
3. เด็กชายพงศ์พิศณุ  แป้นประดิษฐ์
4. เด็กหญิงพัชรรัตน์  รัตนมาศ
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ชนะรบ
6. เด็กหญิงอรนพัศร  รัตนมาศ
 
1. นางจุติพร  ทิพย์เพ็ง
2. นางโสภา  จิตหวัง
3. นางสงวนรัตน์  คงนุ่น
4. นางปรีดา  นะนุ่น