สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิรัญช์   มะหมีน
2. เด็กชายลุตฟี  ประศรี
 
1. นางสาวสุธารัตน์  ทองรอด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 17.62 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชินดนัย  มาทโทเจดีย์
2. เด็กชายภูวฤทธิ์  เหล็มปาน
 
1. นางสาวสุธารัตน์  ทองรอด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  มะหมีน
 
1. นางจารุนันท์   เอียดคง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพจมาน  เขตนคร
 
1. นางจารุนันท์   เอียดคง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิศวะ   ธานมาศ
2. เด็กชายโรฮาน   วิลาทอง
 
1. นางจารุนันท์   เอียดคง
2. นางสาวสุธารัตน์  ทองรอด
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา    นภากูล
2. เด็กชายชัยภัทร   แนมใส
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   อังครา
 
1. นางจงจิตร   คงเทพ
2. นายอานนท์  พลดี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา   กิจบัญชา
2. เด็กหญิงนริศรา    รักดี
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  ปัตตานี
 
1. นางเอมอร   คงแก้ว
2. นางจงจิตร   คงเทพ
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุไรด้า  กาญจนสิชล
 
1. นางจารุนันท์   เอียดคง
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.69 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุวัต  มะหมีน
 
1. นางสาวปฐมพร  สังสุข
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซุลกิฟลี  รัญจวน
 
1. นางจงจิตร   คงเทพ
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา   สุขภาพ
2. เด็กหญิงสุเบต้า  นาดี
 
1. นางจารุนันท์   เอียดคง
2. นางสาวศุภาพิชญ์  เพชรสงคราม
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรดา   จันทนา
2. เด็กชายอนุวัต  มะหมีน
 
1. นางจารุนันท์   เอียดคง
2. นางสาวสุพัตรา  ชุมเกตุ