สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติมา  อินทร์ศร
2. นายพีรภาส  ขำช่วย
3. นายสรสิช  แก้วเนียม
 
1. นางสาวเยาวเรศ  บัวขาว
2. นางสาวจรีย์  หวานทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนิสรา  ขุนอินทร์
 
1. นางสุคนธ์  ศิริวรรณ์