สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชูช่วย
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ชุมจินดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงฐิติยา  ร้องหาญแก้ว
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ชุมจินดา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายภูนนท์  จิตรานนท์
2. เด็กชายศุภนัฐ  อักษรนิตย์
 
1. นางสาวเยาวเรศ  บัวขาว
2. นางสาวนงนภัส  สนทมิโน