สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชูช่วย
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ชุมจินดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงฐิติยา  ร้องหาญแก้ว
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ชุมจินดา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายสรสิช  แก้วเนียม
 
1. นายปัญญา  อนุวัฒน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติมา  อินทร์ศร
2. นายพีรภาส  ขำช่วย
3. นายสรสิช  แก้วเนียม
 
1. นางสาวเยาวเรศ  บัวขาว
2. นางสาวจรีย์  หวานทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธุรกิจ  คงเนียม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ขวัญเทพ
 
1. นางสาวเยาวเรศ  บัวขาว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 33.18 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ขุนอินทร์
2. เด็กชายสรสิช  แก้วเนียม
 
1. นางสาวเยาวเรศ  บัวขาว
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1. นางสาวฐิติมา  อินทร์ศร
2. นายพีรภาส  ขำช่วย
 
1. นายปัญญา  อนุวัฒน์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง 5 1. เด็กชายธนธรณ์  ชูนาค
 
1. นายสุเมศร์  ชูเรือง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 -    
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสมฤดี  ช่วยศรีนวล
 
1. นางสุคนธ์  ศิริวรรณ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติมา  อินทร์ศร
 
1. นายสุเมศร์  ชูเรือง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนิสรา  ขุนอินทร์
 
1. นางสุคนธ์  ศิริวรรณ์
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษฎา  พรหมพิทักษ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  อินทวงศ์
3. เด็กหญิงชนิสรา  ขุนอินทร์
4. เด็กชายพีรภาส  ขำช่วย
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  จันเมือง
6. เด็กหญิงมานาทิพย์  จินดารักษ์
7. เด็กชายฤทธิชัย  สุขดำ
8. เด็กหญิงสมฤดี  ช่วยศรีนวล
9. เด็กชายอรรถพล  พุ่มชัย
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศิริโรจน์
 
1. นางนิตยานาถ  พูนเอียด
2. นางสุคนธ์  ศิริวรรณ์
3. นายสุเมศร์  ชูเรือง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายภูนนท์  จิตรานนท์
2. เด็กชายศุภนัฐ  อักษรนิตย์
 
1. นางสาวเยาวเรศ  บัวขาว
2. นางสาวนงนภัส  สนทมิโน
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองกลับ
2. เด็กหญิงสุเมษา  เมืองหมิ้น
 
1. นางสาวเยาวเรศ  บัวขาว
2. นางสาวจรีย์  หวานทอง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชนินทร์  พานิชกรณ์
2. เด็กชายฤทธิชัย  สุขดำ
 
1. นางสาวเยาวเรศ  บัวขาว
2. นางสาวจรีย์  หวานทอง